Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel, d.v.s. tar upp anamnes, ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet.


Fysisk aktivitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet.


Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. Den som skriver ut recept ska ha god kompetens och tillräcklig kunskap om den aktuella patientens hälsostatus eftersom somliga tillstånd innebär att vissa aktiviteter är olämpliga. Det är också viktigt att patienten får hjälp att effektuera sitt recept med utbyggda strukturer som stödjer individen, t.ex. olika typer av handledd verksamhet.


Uppföljningen inom hälso- och sjukvården spelar också stor roll för en framgångsrik verksamhet, där patienten verkligen hämtar ut sitt recept och får hjälp att komma i gång med en mer fysisk aktiv livsstil.


Om och när du använder begreppet ”Fysisk aktivitet på recept”, även förkortat FaR®, måste du skriftligt ha fått rätten av FHI att använda det. Syftet är att kunna erhålla information om hur FaR-begreppet används och att verksamheten tjänar avsett syfte.


Endast yrkesgrupper inom vård och behandling som har utbildning/tjänst som legitimerad personal får skriva ut recept enligt FYSS. Mer information får du av Peter Lamming, Johan Faskunger eller Lena Vistam på FHI.


Faktorer som har betydelse vid förskrivning av fysisk aktivitet:
• Att personalen är tränad i beteendemodifikation och ser de ändamålsenliga i att stillasittande patienter av medicinska skäl behöver bli mer aktiva.
• Att det finns aktivitetsledare som har kapacitet att ge stöd till patienten.
• Att en stabil samverkan mellan vårdpersonalen och föreningslivet etableras och fortlever.
• Att lokala nätverk för samverkan och support finns som även stöder fortsatt fysisk aktivitet efter avslutad förskrivning Patientorienterat arbetssätt.


Mer info Folkhälsoinstitutet.

 

>> Startsida