Hälsoprofilbedömning, HPB - en fantastisk historia

 

År 2003 är det 25:e året som vi via HOS Hälsoprofilinstitutet utbildar hälsoprofilbedömare. 10 000 personer från praktiskt taget alla Sveriges kommuner har genomgått kursen HPB steg 1.

 

På den egna kursgården, Stråkenshus i Östergötland, är en klar majoritet av kursdeltagarna företagssköterskor. Läsåret 2002/2003 genomfördes 33 kurser HPB steg 1 på Universitet, Högskolor och Folkhögskolor runt om i Sverige. Dessa kurser har pågått i 25 år. De senaste 5 åren genomförs i Sverige ca 125 000 HPB varje år!

 

HPB har utvecklats inom ett helt nytt fält för hälsoarbete, som vi gett namnet "Medvetande-görande kommunikation" (revelatory communication), dvs att skapa medvetenhet och insikt om människors egenansvar för hälsa och hälsovanor.

 

HPB är i första hand en metod för att motivera människor till förändringar i livsstilen, men är också en metod för kartläggning och analys av åtgärdsgrupper, sammanställning av friskvårds-behov, dvs nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser.

 

HPB har sin tvärvetenskapliga grund i en väl utvecklad beteende-medicinsk teori, en bred internationell forskning och i vår egen forskning, som är dokumenterad i våra egna doktors-avhandlingar i medicinsk vetenskap 1987 vid Linköpings Universitet, dels i "På jakt efter hälsoprofilen" 1976 och i utvärderingen av kampanjen "Piggare med Corren" 1981.

 

HPB vilar på en väl beprövad erfarenhet. På Friskvården på Saab AB i Linköping har under mer än 30 års tid närmare 30 000 tester på cykelergometer genomförts som ett led i utvecklandet av ett banbrytande friskvårds- och rehabiliteringsarbete. På Hälsoprofilcentrum i Stockholm pågick den praktiska utprovningen av HPB i närmare 10 år. Utprovningen sker framför allt också via alla utbildade hälsoprofilbedömare.

 

HPB har en väl utvecklad utbildningsstrategi. Utbildningen till diplomerad hälsoprofilbedömare sker i flera steg med sammanlagt fem kursveckor inklusive fortbildningsdag och HPB på data. I HPB steg 3 ingår därutöver ett enskilt projektarbete med anknytning till metoden.

 

HPB representerar kontinuitet, stabilitet och trygghet. Utbildningen har pågått i 25 år och förändringar i metoden sker sedan 13 år tillbaka i samband med årliga seminarier med auktoriserade hälsoprofilbedömare och de som gått HPB steg 3. Förändringar provas praktiskt under ett kvartal av våra ca 150 flitigaste användare och ett remissförfarande avslutar det årliga förändringsarbetet.

 

HPB bedrivs som en kvalitetssäkrad verksamhet efter HPB steg 2 och auktorisation via Hälsoprofilförbundet, bildat 1993. HPB har en fortsatt utveckling och förankring i forskning.

En unik databas har sedan 1996 byggts upp av genomförda HPB via auktoriserade hälsoprofilbedömare. Databasen omfattade 1997 ca 20 000 HPB och ligger bl a till grund som jämförelsematerial i testledarboken från SISU, som vi skrev 1997 tillsammans med Artur Forsberg "Konditionstest på cykel - Test-ledarutbildning" (Andersson G, Forsberg A, Malmgren S). Boken såldes snabbt i 5 000 exemplar och har reviderats 1999.

 

HPB och ekonomi beskriver vi i boken "Lönsam friskvård - Effektivare företag" (Andersson G, Johr‚n A, Malmgren S), som gavs ut av Arbetarskyddsnämnden 1997. Reviderad 1999. I Folkhälsoinstitutets rapport "Fysisk aktivitet - för nytta och nöje" (Ekblom, Åstrand), 1999, beskrivs vår verksamhet och forskning ingående i kapitlet "Erfarenheter från projekt i Sverige". Där går bl a att läsa:
"Sture Malmgrens och Gunnars Anderssons avhandlingar har varit banbrytande i Sverige och har givit upphov till många mindre undersökningar av olika slag".
"Dessa avhandlingar har fått stor betydelse för hur man ska påverka och medvetandegöra en beteendeförändring och vilka effekter detta kan få".
"... en av de bästa utvärderingar av motionskampanjer (Piggare med Corren) som gjorts i Sverige".
"Hälsoprofilbedömningar på ett stort antal personer visade på en lång rad positiva hälsorelaterade effekter..."
"Hälsoprofilbedömning är en mycket effektiv metod att påverka människors motionsvanor".

 

HPB och hälsofrågor har varit viktiga inslag i hittills fyra genomförda motivationshöjande program för långtidssjukskrivna på uppdrag åt Försäkringskassan i Norrköping. Programmen genomfördes 1999-2001 tillsammans med Bergman Utveckling AB. Mer än hälften av deltagarna upplevde en förbättrad livssituation och har vidtagit åtgärder för att arbeta eller sysselsätta sig på ett meningsfullt sätt.

 

HPB har också en plats i skriften - som vi medverkat i - "Hälsofrämjande som affärsstrategi - fakta och argument". Skriften, som är speciellt riktad mot chefer, är en del i regeringsuppdraget "Sätt Sverige i rörelse 2001". Innehållet bygger på tankegångarna i bl a i vår bok "Lönsam friskvård - effektivare företag".

 

Följande finns att läsa i skriften: "En bra metod att kartlägga personalens hälsostatus är att genomföra Hälsoprofil-bedömningar. En bonuseffekt är att man samtidigt ökar de anställdas hälsomedvetande och kan få dem att inse behovet av att förändra sin egen livsstil". HPB har under 90-talet kompletterats med både Arbetsprofil, APB, Klimatprofil, KPB och Ledarprofil, LPB.

 

Profilerna sammanfattas i "HOS MEGA-profil" och har "Medvetandegörande kommunikation" som grundprincip och utvecklar: Hälsoprofil, HPB - egenansvar för hälsan Arbetsprofil, APB - medansvar för arbetsklimatet Klimatprofil, KPB - gruppansvar för arbetsklimatet Ledarprofil, LPB - ledarskap och ledningsklimat.

 

Mer info på Hälsoprofil.

>> Startsida